Velkommen til klimakonferansen Grønn utvikling i innlandet!

20.-21. mars 2013 på Hamar Scandic Hotel

 

Grønn utvikling skal prege Innlandet! I dette ligger muligheter og utfordringer. Fylkeskommunene og Fylkesmennene i Hedmark og Oppland, Energiråd innlandet og KS inviterer til stor innlands klimakonferanse.

 

Innlandet har betydelige uutnyttede naturresurser – dette kan vi bruke enda mer aktivt for arbeidsplasser og befolkningsvekst. Innlandet har eksempelvis et stort potensial for fornybar energiproduksjon fra vann, bio og vind.

 

Naturen har også en verdi i seg selv og danner grunnlag for reiseliv og opplevelsesnæringer. Det er derfor viktig at naturressurser brukes på en bærekraftig måte og slik  unngår forurensning og vesentlig skade på naturmangfoldet. Befolkningsvekst og økonomisk utvikling kan også gi energi- og klimautfordringer. Det er eksempelvis viktig at vi foretar grønne infrastrukturvalg – at vi fokuserer på samordnet areal- og transportplanlegging slik at transportbehovet begrenses, at vi styrker tog- kollektivsatsingen og legger til rette for null- og lavutslippskjøretøy.

 

En satsing på grønn utvikling i innlandet er viktig både for arbeidsplasser og befolkningsutvikling, og for å redusere de mulige negative konsekvensene for miljøet som en slik utvikling kan føre med seg.

Konferansen vil være åpen, ledere i kommuner og næringsliv er viktige målgrupper på første dag og strategisk/operativt nivå er målgrupper på andre dag.

Bakgrunnen for konferansen er et ønske fra Enhetsrådet og Arena innlandet om en felles klimakonferanse for innlandet. Med dette som utgangspunkt har en administrativ arbeidsgruppe samarbeidet om konferansen Grønn utvikling for innlandet.

Se program og meld deg på klimakonferansen på nettsiden http://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Nyheter/Klimakonferanse-om-groenn-utvikling

 

Velkommen til konferansen – bli med å skap grønn utvikling i innlandet!