Nyttige lenker for kommuner

Doffin (Database for offentlige innkjøp) er et tjenestetilbud i regi av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Miljøkrav ved offentlige innkjøp. (Doffin)

Stiftelsen «Miljømerking i Norge» har utviklet siden Miljø på 1-2-3

Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena.

Transnova er et statlig verktøy for å drive frem klimaeffektiv transport. Har du en smart ide om hvordan man kan fremme mer miljøvennlige løsninger, eller har en ide som kan redusere utslippet på landeveien er det bare å søke om økonomisk støtte fra Transnova.

NAF (økokjøring)
NAF er Norges største bilorganisasjon, og her har du mange tips og råd om mer miljøvennlig kjøring.

Energiråd Innlandet. Som navnet tilsier er dette et rådgivende organ for mer bærekraftig utvikling, innen industri, boligbygging, kommuner, transport og annet. De har mye nyttig informasjon om det meste innen miljø og klima knyttet opp mot hverdagslige utfordringer.

Hvilke produkter er farlige for miljøet ?  Klima- og forurensningsdirektoratet har laget en fin oversikt over farlige stoffer i forbrukerprodukter.

Hvordan er din påvirkning av miljøet? Mulig du vet, men her kan du se WWF’s klimakalkulator som kan gi deg en overraskelse i en eller annen retning.

Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele verden blir oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet. Her i landet ble Earth Hour arrangert for første gang i 2009. Rundt to millioner nordmenn deltok. I Green Valley har vi en egen hjemmeside vedr. Earth Hour og den finner du her. For øvrig kan du lese om hele kampanjen på den offisielle hjemmesiden her.

Grønn Bil er et prosjekt som jobber for 200.000 elbiler og ladbare hybridbiler på norske veier i 2020. Dette målet er et viktig skritt på veien mot nullutslipp fra veitransporten. Energi Norge, Transnova, Kommunenes Sentralforbund og ZERO står bak prosjektet. De har blant annet en kjekk elbilkalkulator her.

Innovasjon Norge. Les om støtteordninger og Innovasjon Norge sine muligheter til å bidra ekstra innen Miljø- og klimaprosjekter.

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Selv om Norge er et av Europas minste land når det gjelder innbyggertall, er vi blant verdens ledende på energieksport, og SINTEF er et av Europas største utdannings- og forskningssenter innenfor miljøvennlige løsninger.

Forskningsrådets strategi for perioden 2009-2012 der «Samfunnsutfordringen» er prioritert. Innsatsen innrettes mot spesifikke utfordringer i samfunn og næringsliv. Det gjelder spesielt velferds- og næringsutvikling og de globale klima- og energiutfordringene.

 Glava Energy Center i Arvika, Sverige. Ett internationellt ledande testcenter för framtidens förnybara energilösningar!

Målet med Green Business Region är att Dalarna/Gävleborg ses som en ledande region inom miljöteknik år 2015 – en region där många företag vågar växa genom att utveckla hållbara och miljöanpassade lösningar som skapar nya jobb.

Interreg-projektet FEM står för förnybar energi, energieffektivisering och miljö och är en mötesplats för energivänlig näringslivsutveckling. FEM önskar att bidra till utvecklingen av nya gröna produkter, tjänster och arbetsplatser i våra regioner. FEM är ett samarbete mellan Akerhus, Hedmark, Värmland och Dalarna.

Klima- og forureiningsdirektoratet (tidligere SFT) ligg under Miljøverndepartementet og har rundt 350 tilsette ved kollektivknutepunktet Helsfyr i Oslo. KLIF iverkset forureiningspolitikken og er vegvisar, vaktar og forvaltar for eit betre miljø. Dei viktigaste arbeidsområda våre er klima, miljøgifter, hav og vatn, avfall, luft og støy.

Tretorget er en av regionens mest komplette kompetansesentra, med en visjon om å være en regional og nasjonal pådriver for innovasjon og nyskaping innen skog- og trenæringene.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Norges Håndverkerforbund, Norges Industriforbund og Norsk Arbeidsgiverforening ble til NHO da de tre organisasjonene slo seg sammen 1. januar 1989. De næringspolitiske tradisjonene strekker seg tilbake til 1886 da Håndverkerforbundet ble stiftet. NHO ønsker å tydeliggjøre de muligheter og de utfordringer miljø og klima gir for fremtidig verdiskaping.

Kommunebarometer (NHO). Oversikt over NHOs Bærekrafts NM finner du her.

Trondheim Kommune, les om Miljøpakken på hele 10 milliarder kroner til Trondheim kommune. Miljøpakken for transport i Trondheim skal gi bedre hovedvegnett, kollektivtilbud og bedre forholdene for de som går og sykler. Gjennom en rekke tiltak skal byen oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy.

Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Les mer om dette her.

Europas «grønneste» byer. Det er dessverre ingen norske byer med enda. Sverige har med både Malmø og Stockholm. Klikk her for mer informasjon om Europas grønneste byer.

Her kan du lese om Oslo sine ambisiøse mål og planer for en grønnere hovedstad.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle landets 429 kommuner og 19 fylkeskommuner (Oslo er begge deler) er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter. Her kan du lese mer om KS sin innsats for klima og miljø.

Solør Bioenergi er en ledende markedsaktør på fornybar energi basert på trevirke. Kjernevirksomheten er energigjenvinning av impregnert trevirke, produksjon av prosessdamp og fjernvarme samt produksjon av biobrensel i form av briketter.

Eidsiva Eidsiva eies av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og 26 kommuner i de to fylkene. Eidsiva har til enhver tid flere prosjekter ulike steder i Innlandet. De fleste prosjektene knytter seg til bygging, oppgradering og vedlikehold av infrastruktur og anlegg. Eidsiva Energi er regionens ledende energiselskap med store aktiviteter knyttet til vannkraft, fornybar energi innen bio og fjernvarme, men også et vekstselskap Eidsiva Vekst AS som utvikler ulike bedrifter og prosjekter med målsetting om vekst og utvikling på innlandet. De er også en solid sponsor av kulturarrangementer på innlandet.

Kom gjerne med tips til nye lenker. Del det med alle på Facebooksiden vår!