Enovas støtteprogrammer gir gode muligheter for kommunene

Større forutsigbarhet for søkere med endret støtteprogram eksisterende bygg

Predefinerte energitiltak skal gjøre det enklere for søkere å velge de mest effektive tiltakene. Allerede i søknadsprosessen vil søker få et estimat på hvor stor støtten kan bli. Enova tar også bort nedre kWh-grense for å søke støtte, slik at tilbudet blir tilgjengelig for flere prosjekt.

 

– Søkerne vil få en tydelig og tidlig indikasjon på støttenivået. Vi mener dette gir kunden større forutsigbarhet, og oss mulighet til å saksbehandle sakene raskere sier markedssjef for yrkesbygg, Christian Hemmingsen i Enova. Endringene vi nå har lagt opp til skal gjøre det mer attraktivt å ta ut sparepotensialet identifisert i eksisterende bygningsmasse.

Les mer om Støtteprogram eksisterende bygg

 

Støtte til energitiltak i ulike utendørs anlegg

Gjennom dette programmet bidrar Enova til å realisere prosjekter som benytter energieffektive løsninger.
– Vi tror det er et stort potensial for å velge mer energieffektive løsninger både blant private og offentlige aktører, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova Merete Knain.

Typiske områder er gatelys/veilys, landstrøm i havner, elektrisk banedrift, utendørs idrettsanlegg, VAR-sektoren og oppdrettsanlegg, men andre områder er også aktuelle.  Enovas investeringsstøtte skal bidra til å realisere prosjekter som har ambisiøse energimål, men som ikke har tilstrekkelig lønnsomhet til å bli gjennomført uten støtte.

 

Nytt gatelysanlegg i Steinkjer kommune kutter kommunens strøm- og vedlikeholdsutgifter med rundt 1,5 million kroner årlig

 

Mulig å søke om støtte til energiledelse i anlegg

Støtte til introduksjon av energiledelse

Gjennom programmet Støtte til introduksjon av energiledelse i industri og anlegg gir Enova støtte til analyser og etablering av tiltakslister i industri- og anleggsvirksomheter med ulike typer utendørsanlegg som etablerer energiledelse.
Manglende kompetanse og bevissthet om egen energibruk er en betydelig barriere mot effektiv og bærekraftig energibruk i industrien så vel som anlegg og samfunnet for øvrig. Med etablert energiledelse kan virksomheter ta grep om sin energibruk og sette arbeidet inn i et kontinuerlig system for oppfølging og forbedring. Eksempler på kommunale virksomheter som kan søke på dette programmet er vann- og avløpssselskap, havner etc.

Les mer om Støtte til introduksjon av energiledelse

Hurtiglader på Kongsvinger.

Hurtiglader for el-bil vil bli etablert på Kongsvinger. Det er Transnova, Hedmark fylkeskommune og Kongvsinger kommune som etablerer dette ladepunktet. Hurtigladeren skal etableres ved Esso-stasjonen i Kongsvinger.

Skru av lyset 23. mars 2013, kl 20.30 – 21.30

 

Earth Hour kommer til Glåmdalsregionen lørdag 23. mars kl 20:30.

Hva er Earth Hour, spør du? Jordens time? Det er den ene timen da en milliard mennesker slår av lyset klokken halv ni. Som en dimmet bølge rundt kloden. Tenk dét. For en vanvittig tanke. For et rabiat, genialt, konsept. Det finnes en myte som sier at om alle mennesker på planeten hopper samtidig, så vil kloden flytte på seg. Det er helt urealistisk, men det sier noe om våre forestillinger om hva man kan få til om alle gjør noe samtidig – med det samme målet. Målet er å markere en felles bevissthet om vårt felles mål – fremtiden. At vi tenker på den, og at vi samtidig vil at den skal være en god nåtid for menneskene som eksisterer da. Det er en fantastisk måte å markere noe med et signal, et signal med ekko fra langt tilbake i fortiden da man signalerte med flammer og lys. Nå, i en tid med overflod av lys, signalerer vi best med å slå av lyset. Og når en milliard mennesker gjør det samtidig, så vil flere mennesker enn det er celler i en menneskehjerne gjøre noe samtidig – da snakker vi kollektiv bevissthet.

Når verden slukker lyset under Earth Hour, handler det om mer enn en time i mørket.

Les om Earth Hour her.

 

Bli med du også og slå av lyset lørdag 23. mars kl 20:30–21:37, for en lysere fremtid.

 

 

 

 

Velkommen til klimakonferansen Grønn utvikling i innlandet!

20.-21. mars 2013 på Hamar Scandic Hotel

 

Grønn utvikling skal prege Innlandet! I dette ligger muligheter og utfordringer. Fylkeskommunene og Fylkesmennene i Hedmark og Oppland, Energiråd innlandet og KS inviterer til stor innlands klimakonferanse.

 

Innlandet har betydelige uutnyttede naturresurser – dette kan vi bruke enda mer aktivt for arbeidsplasser og befolkningsvekst. Innlandet har eksempelvis et stort potensial for fornybar energiproduksjon fra vann, bio og vind.

 

Naturen har også en verdi i seg selv og danner grunnlag for reiseliv og opplevelsesnæringer. Det er derfor viktig at naturressurser brukes på en bærekraftig måte og slik  unngår forurensning og vesentlig skade på naturmangfoldet. Befolkningsvekst og økonomisk utvikling kan også gi energi- og klimautfordringer. Det er eksempelvis viktig at vi foretar grønne infrastrukturvalg – at vi fokuserer på samordnet areal- og transportplanlegging slik at transportbehovet begrenses, at vi styrker tog- kollektivsatsingen og legger til rette for null- og lavutslippskjøretøy.

 

En satsing på grønn utvikling i innlandet er viktig både for arbeidsplasser og befolkningsutvikling, og for å redusere de mulige negative konsekvensene for miljøet som en slik utvikling kan føre med seg.

Konferansen vil være åpen, ledere i kommuner og næringsliv er viktige målgrupper på første dag og strategisk/operativt nivå er målgrupper på andre dag.

Bakgrunnen for konferansen er et ønske fra Enhetsrådet og Arena innlandet om en felles klimakonferanse for innlandet. Med dette som utgangspunkt har en administrativ arbeidsgruppe samarbeidet om konferansen Grønn utvikling for innlandet.

Se program og meld deg på klimakonferansen på nettsiden http://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Nyheter/Klimakonferanse-om-groenn-utvikling

 

Velkommen til konferansen – bli med å skap grønn utvikling i innlandet!

Våler & Vekst = Vann & Vind

I avisa Glåmdalen, har vi kunnet lese om mulige milliardinvesteringer på fornybar energi i Våler. Fornybar energi og utviklingen av teknologi knyttet til bedre energiutvinning av bl.a eldre kraftverk er i sterk vekst. I Green Valley er alle de største investeringer de siste 2-3 årene knyttet til mer bærekraftige og fornybare energiløsninger – og disse investeringer vil gjøre Våler og regionen som helhet til en enda mer fremtidsrettet region å bo i. Vi ser frem til å følge denne utviklingen.

 

Kilde: Glåmdalen